Das 90. Historische Murtenschiessen findet statt am Sonntag, den 23. Juni 2024. 

 Flyer Murtenschiessen 2024

Le 90ième Tir Historique de Morat a lieu dimanche, le 23 juin 2024.

 Flyer Tir Historique de Morat 2024

 

Blue Flower